Để hiện thực hóa chiến lực phát triển bền vững của Công ty, một trong những khâu đột phá được Công ty Hải Minh triển khai thực hiện là quan tâm, đầu tư phát triển nguồn nhân lực. Chủ trương phát triển nguồn nhân lực được Công ty triển khai tổng thể, đồng bộ các giải pháp, nội dung trọng tâm là triển khai chương trình KAIZEN 5S, do Chuyên gia tư vấn cao cấp, Giảng viên: Kỹ sư Lê Đình Tiến tư vấn và hướng dẫn thực hiện.

Điểm khác biệt của chương trình mà Giảng viên Kỹ sư Lê Đình Tiến tư vấn là Chương trình KAIZEN 5S THỰC TIỄN. Chương trình Kaizen 5S thực tiễn được coi là một triết lý trong cuộc sống, vì con người, tạo động lực để mọi người cùng cải tiến, cải tiến liên tục; mục tiêu đem lại là cải thiện môi trường, điều kiện làm việc, tạo điều kiện phát huy năng lực của mọi người, nâng cao hiệu quả sản xuất, nâng cao thu nhập cho người lao động. Cốt lõi của chương trình là vì tương lai tốt đẹp hơn của mỗi người lao động và vì sự phát triển bền vững của Công ty.

Tin và bài

Đỗ Duy Hưng